Usvojen izvještaj o realizaciji Plana implementacije prioritetnih projekata u 2018. godini

Skupština opštine Brod usvojila je izvještaj o realizaciji Plana implementacije prioritetnih projekata u 2018. godini u skladu sa ciljevima iz Strategije razvoja opštine Brod za period 2016.-2020. godina.

Opština Brod je u 2018. godini realizovala Plan prioritetnih projekata u iznosu od 2.801.000 KM. Pored ovih sredstava, u projekte strateškog razvoja, u 2018. godini, a koji se ne nalaze u Planu je uloženo 547.000 KM, što ukupno iznosi 3.348.000 KM investicija.

Od ukupnog iznosa sredstava, sredstva budžeta opštine Brod utrošena na realizaciju Plana iznose 931.000 KM. Opština Brod je takođe izdvojila iznos od 148.000 KM sredstava iz budžeta za sufinansiranje projekata na koje je aplicirano posle izrade Plana i koji su odobreni od donatora. Ukupan iznos sredstava iz budžeta Opštine koji je utrošen za razvojne projekte u 2018. godini je 1.079.000 KM.

Ovdje je potrebno dodati 60.000 KM koji su rezervisani u 2018. godini za radove na asfaltiranju ulice koja spaja Ulicu Jovana Dučića i naselje Plave skele. Sa tim iznosom sredstava, budžet je učestvovao sa 1.139.000 KM.

Ukupan iznos grant sredstava u 2018. godini iznosi 2.269.000 KM. U ovom iznosu najveće učešće imaju grant sredstva Vlade Republike Srpske 2.128.000 KM, zatim sredstva Investiciono razvojne banke u iznosu 88.000 KM i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 53.000 KM.

Pored navedenog, projekti rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, zaobilaznice i sanacije vodoodbrambenih projekata nisu realizovani u 2018. godini kako je planirano, ali su za sva tri ova projekta potpisani ugovori i njihova realizacija je izvjesna u tekućoj godini.

Ovaj dokument možete preuzeti:

Izvještaj o realizaciji Plana implementacije projekata za 2018.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US