USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU INTEGRALNOG PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2018. – 2020. GODINA U 2018. GODINI

Skupština opštine Brod usvojila je Izvještaj o izvršenju Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2018. – 2020. godina u 2018. godini.

 

U Izvještaju je su tabelarno prikazani projekti za 2018. godinu iz Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2018. – 2020. godina i sredstva koja su utrošena na realizaciju projekata. Detaljnija objašnjenja svakog projekta su data u izvještaju na februarskoj sjednici Skupštine opštine – Izvještaj o realizaciji plana implementacije prioritetnih projekata u 2018. godini u skladu sa ciljevima iz Strategije razvoja opštine Brod za period 2016. – 2020. godina.

 

U ovom izvještaju prikazan je i izvor sredstava iz kojih je finansiran svaki projekat. Prikazani su samo projekti vrijednosti jedanke ili veće od 25.000 KM.

Za projekte iz Programa koji iz objektivnih razloga nisu realizovani u 2018. godini, planirana je realizacija u narednom periodu. Razlog nemogućnosti realizacije pojedinih projekata je što su sredstva za njihovu realizaciju bila alocirana na sufinansiranje projekata za koje su bila odobrena grant sredstva ili su bili u neposrednoj vezi sa drugim projektima sa kojima su činili jednu cjelinu.

 

Ukupna vrijednost realizovanih infrastrukturnih projekata i projekata iz kojih je nabavljena oprema i roba u 2018. godini je 3.221.000 KM, od kojih su donatorska sredstva 2.138.500 KM, a učešće budžeta оpštine Brod 1.042.500 KM.

 

 

Ovaj dokument možete preuzeti:Izvještaj o izvršenju Integralnog programa kapitalnih investicija 2018. – 2020_

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US