Lokacijski uslovi predstavljaju tehnički stručni dokument koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a koji se izrađuje na osnovu Zakona o uređenje prostora i građenju, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona kao i dokumenata prostornog uređenja. Kao osnovu za izdavanje lokacijskih uslova su zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat, plan parcelacije i stručno mišljenje koje radi lice koje posjeduje licencu za izradu dokumenata prostornog uređenja.

Zahtjev se predaje Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju, putem šalter sale opštine Brod. U postupku izdavanja lokacijskih uslova, pripremu dokumentacije i pribavljanje saglasnosti nadležnih organa (vodovod i kanalizacija, vodoprivreda, energetika, saobraćaj i dr.), vrši ovaj organ po službenoj dužnosti.

Vodič za izdavanje lokacijskih uslova

Urbanističko-tehnički uslovi su stručni dokument kojim se definišu uslovi za izgradnju i korišćenje objekta i zemljišta i zavisno od vrste objekta,, definišu:

a) namjenu objekta,

b) veličinu i oblik parcele, zapisnik o stanju na terenu i foto-dokumentaciju stanja,

c) minimalni obim uređenja građevinskog zemljišta,

d) poslove za oblikovanje zemljišta,

e) potrebu izrade idejnog projekta i uređenje građevinskog zemljišta,

f) obaveze koje se moraju ispoštovani u odnosu na susjedne objekte,

g) uslove zaštite životne sredine u skladu sa posebnim propisima koji uređuju ovu oblast,

h) uslove za omogućavanje slobodnog pristupa licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

i) uslove za zaštitu od elementarnih i drugih nepogodnosti,

j) obim i metode neophodnih geomehaničkih ispitivanja tlla,

k) uslove u vezi sa zaštitom od požara,

l) nulto stanje zračenja za objekte koji mogu proizvoditi zračenja (bazne st. mobil. tel. trafostanice, dalekovodi i si.),

m) druge elemente i uslove bitne za objekat, prema posebnim propisima.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA POTREBNA UZ ZAHTJEV

Uz zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova investitor je obavezan priložiti:

• kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerena od organa nadležnog za poslove katastra,

• urbanističko – tehničke uslove i stručno mišljenje, ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja,

• opis objekta,

• saglasnost na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunallna preduzeća koja upravljaju infrastrukturom),

• rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obim procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisima i

• idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekat za koji prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju nije potrebna građevinska dozvola.

PRIPREMA DOKUMENTACIJE

U postupku izdavanja lokacijskih uslova opštinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma priprema potrebnu dokumentaciju.

Stručna mišljenja, urbanističko-tehnički i drugi uslovi koji nisu utvrđeni odgovarajućim planovima i odlukom o njihovom sprovođenju, a propisani su zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, priprema preduzeće ovlašćeno za izradu prostorno-planske dokumentacije. Saglasnosti Vodovoda i kanalizacije, Elektrodistribucje, Telekoma, Telrada i saglasnosti za slučajeve utvrđene drugim propisima u zavisnosti od vrste i namjene objekta i uslova same lokacije (protivpožarna saglasnosti, vodoprivredne smjernice, smjernice JP puteva i si.), kao i druga uputstva i smjernice utvrđene zakonom u postupku pripreme dokumentacije pribavlja po službenoj dužnosti Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

POSTUPAK IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA

Stručnim mišljenjem i urbanističko-tehničkim uslovima utvrđuje se naročito::

• građevinska i regulaciona linija,

• nivelacione kote poda prizemlja zgrade u odnosu na javni put,

• uslovi uređenja zemljišta, posebno obaveze, način i uslovi priključivanja na javni put i mrežu instalacija, a ako mreža instalacija nije izgrađena – minimalni obim uređenja građevinskog zemljišta koji propiše opština,

• koeficijent izgrađenosti, odnosno odnos ukupne građevinske površine zgrade prema odgovarajućoj površini građevinskog zemljišta, koji za stambenu cjelinu po pravilu ne može biti veći od jedan,

U postupku izdavanja lokacijskih uslova primjenjuje se Zakon o uređenju prostora i građenju („Sl.glasnik RS”, br.40/13) i Zakon o opštem upravnom postupku (SI. glasnik RS”, br.13/02,87/07  i 50/10), ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije utvrđeno. Lokacijski uslovi važe do izmjene važećeg ili donošenja novog planskog akta, a ukoliko investitor ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u roku od godinu dana od dana izdavanja lokacijskih uslova, prije podnošenja zahtjeva dužni su zatražiti uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promijenjeni.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US