ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Uz zahtjev za izdavanjegrađevinske dozvole investitorprilaže:

  • lokacijske uslove;
  • dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima;
  • ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, ako se za traženu izgradnju daje koncesija ili zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa posebnim propisima;
  • glavni projekat u tri primjerka;•izvještajo reviziji tehničke dokumentaciji u slučajevima iz člana 114. Zakona o uređenju prostora i građenju;
  • izvještaj i potvrdu o nostrifikaciji u slučajevima iz člana 102. stav 4;
  • ekološku dozvolu ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticajana životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i
  • druge dokaze određene posebnim zakonima.

Prije izdavanja građevinske dozvole, investitor je obavezan da izmiri troškove za naknadu za uređenje i rentu. Iznos naknade za troškove za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i iznos rente utvrđuje se po jedinici korisne površine objekta (KM/m²) sadržane u projektu na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta propisana je Odlukom o utvrđivanju naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik opštine Brod”, br. 9/18).

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta obračunava se po obrascu:Ituz (KM) = O h Kz h Kn h HØo Ituz (KM)-naknada za uređenje,O –osnovicauređenja KM/ m²), Kz-koeficijent zone, Kn –koeficijent namjene, HØo -ukupna korisna površina objekta.

Naknada za prirodne pogodnosti, jednokratna renta propisana je Odlukom o uređenju prostora igrađevinskom zemljištu (“Službeni glasnik opštine Brod”, br. 9/18)

Obračun troškova doprinosa u iznosu 0,3 % od predračunske vrijednosti građevinskih radova za finansiranje Programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti propisanu članom 5. Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 20/07)vrši se u postupku izdavanja odobrenja za građenja.Taksa na rješenje propisana Odlukom o opštinskim administrativnim taksama (“Sl. glasnik opštine Brod”, br. 9/18).

POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

U postupku izdavanja građevinske dozvole od trenutka predajezahtjeva, pokretanja i vođenja postupka, poduzetih radnji, donošenja rješenja, dostavljanja, rješavanja po žalbi, pa sve do pravosnažnosti rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 13/02,87/07 i50/10), Zakona o uređenju prostora i građenju(“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 40/13,106/15,3/16) i ostali zakoni, drugi propisi i opšti akti Republike Srpske i opštine Brod.

POČETAK RADOVA ZA KOJE JE TRAŽENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Početku radova na objektu,za koga se tražilagrađevinska dozvola,pristupa se po prethodno pribavljenom rješenju. Radovi mogu otpočeti najranije po pravosnažnosti rješenja, a najkasnije u roku određenom u rješenju o odobrenju za građenje (najčešće je to 12 mjeseci).Dan početka radova, izvođač radova, odnosno građanin koji gradi zgradu za lične potrebe, obavezno prijavljuje opštinskoj građevinskoj inspekciji, najmanje osam dana prije početka radova. Građevinska dozvola prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeti u roku određenom u građevinskoj dozvoli. Nakon izdavanja građevinske dozvole, investitor je obavezan zatražiti odobrenje za iskolčenje objekata.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US