POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZEĆA

1. KORAK

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta opštini i ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica 10 KM.

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a.

Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava) – prva registracija besplatna; Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu; taksa APIF-u – 35 KM. Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

KORAK 2

Procedura 1: Registracija privrednog društva.

Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Procedura 2: Izrada pečata.
Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici. uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja 1 dan.

KORAK 3

Nakon ovih koraka, privredno društvo dužno je da izvrši: PDV registraciju – Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.
Potrebna dokumentacija:
• zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1);
• rješenje o upisu u sudski registar;
• uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave;
• lična karta vlasnika i odgovornih lica;
• dozvola za rad i prijava boravišta za stranog državljanina;                                                                                                                                                  • karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren;
• originalne uplatnice, kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
✓ 10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju,
✓ 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji,
✓ 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji.

KORAK 4

Fiskalizacija – Da bi privredno društvo počelo sa radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.

KORAK 5

Prijava zaposlenih Poreskoj upravi RS – Posjeta Poreskoj upravi radi prijave zaposlenih na već propisanim obrascima.
Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.

KOŠTANJE REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja):

• notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata, 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica;
• taksa APIF-u = 35 KM;
• taksa u Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova = 42 KM;
• izrada pečata = 40 KM;
• UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH = 40 KM.

Potrebno je posjetiti sledeće institucije:
• notara;
• opštinsku uslužnu kancelariju;
• šalter APIF-a;
• pečatoreznicu;
• područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
• distributera fiskalnih uređaja;
• Poresku upravu RS, radi prijave zaposlenih radnika.

POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZETNIKA

1. KORAK: Pribavljanje rješenja registracije preduzetnika

Rješenje registracije preduzetnika za obavljanje preduzetničke djelatnosti izdaje Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Brod.

Potrebna dokumentacija:

1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva;
2. Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljana;
3. Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane za obavljanje djelatnosti (Uvjerenje Osnovnog suda);
4. Opštinsku administrativnu taksu u iznosu 30,00 KM; Na zahtjev: 2 KM;
5. Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim obavezama;
6. Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa.

Nadležno Odjeljenje je dužno da podnosiocu zahtjeva izda rješenje o registraciji, najkasnije u roku od DVA radna dana od dana prijema potpunog zahtjeva.

2. KORAK: Izrada pečata

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje je na uvid potrebno priložiti rješenje o registraciji preduzetnika.

3. KORAK: Otvaranje žiro – računa

Žiro-račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa banci je potrebno dostaviti:

1. Rješenje opštinskog organa o registraciji preduzetnika;
2. Kartone deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci).

4.KORAK: Registracija kod uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Obavezi prijavljivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima i uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će prijeći prag od 50.000 KM.

Za registraciju obveznika PDV-a potrebno je dostaviti:

1. Zahtjev za registraciju PDV obveznika;
2. Rješenje opštinskog organa o registraciji preduzetnika;
3. Uplatnica na ukupan iznos od 15 KM na ime troškova upisa;
4. Druge dokumente u zavisnosti od registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

Registracija preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija preduzetnika

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US