Raspoloživa radna snaga prijavljena u evidenciju JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj, kancelarija Brod.

Na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Doboj, kancelarija Brod nalazi se ukupno 1.136 lica. U tabeli ispod je prikazan broj nezaposlenih prema struci, prikazana su samo zanimanja za koja ima 10 i više raspoloživih radnika.

NAZIV ZANIMANJA Radna snaga prema zanimanju  31.08.2018. god.
Prodavač 109
Bravar 77
Ekonomski tehničar 81
Tehničar za računare 42
Kuhar 27
Automehaničar 24
Konobar 22
Vozač teretnih vozila 10
Maturant gimnazije 16
Hemičar – operater 20
Daktilograf 13
Hemijski tehničar 19
Turistički tehničar 13
Diplomirani (strukovni) ekonomista 18
Elektro zavarivač 11
Profesor razredne nastave 16
Frizer za muškarce i žene 15
Elektrotehničar – energetičar 10
Medicinska sestra – tehničar 14

U narednoj tabeli i dijagramu se može vidjeti raspoloživa radna snaga prema starosnoj strukturi:

Starosna dob Broj radnika na raspolaganju
Od 18 do 30 godina 302
Od 30 do 40 godina 233
Od 40 do 50 godina 256
Od 50 do 60 godina 250
Preko 60 godina 95
Ukupno: 1.136

Raspoloživa radna snaga prijavljena u evidenciju JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijaja Doboj, kancelarija Brod

Na evidenciju JU Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Doboj, kancelarija Brod nalazi se ukupno 883 lica.

U tabeli br.1 je prikazan broj nezaposlenih prema struci, prikazana su samo zanimanja za koja ima 10 i više raspoloživih radnika. Struktura raspoložive radne snage prema struci je prikazana u udijagramu br.1.

NAZIV ZANIMANjA Radna snaga prema zanimanju 31.10.2021.
Prodavač 69
Ekonomski tehničar 71
Ekonomski komercijalni tehničar 12
Mašinski tehničar 12
Bravar 63
Tehničar za računare 31
Kuvar 24
Automehaničar 23
Konobar 12
Hemiski tehničar 25
Diplomirani (strukovni) ekonomista 16
Maturant gimnazije 16
Medicinska sestra – tehničar 10
Daltilograf 11
Turistički tehničar 13
Zavarivač 10
Vozač teretnih vozila 14
Elektrotehničar energetičar 14

U tabeli br.2 i dijagramu br.2 se može vidjeti raspoloživa radna snaga prema starosnoj strukturi:

Starosna dob Broj radnika na raspolaganju
Do 20 godina 48
Od 20 do 30 godina 161
Od 30 do 40 godina 158
Od 40 do 50 godina 200
Od 50 do 60 godina 236
Preko 60 godina 80
CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US