UPOTREBNA DOZVOLA

Izgrađeni objekat za čije se građenje, po odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, pribavlja odobrenje za građenje, odnosno njegov dio koji predstavlja tehničko-tehnološku i građevinsku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti, kao i objekt i prethodnih i pripremnih radova izgrađeni na osnovu posebnog odobrenja za građenje, mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon što organ uprave koji je izdao odobrenje za građenje izda upotrebnu dozvolu, a na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta ili njegovog dijela. Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole podnosi se po završetku radova na izgradnji objekta. Zahtjev može da podnese investitor ili izvođač radova i predaje se na protokol šalter sale opštine Brod, a odobrenje za upotrebu izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

VODIČ ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

DOKUMENTACIJA KOJU JE NEOPHODNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV I STAVITI KOMISIJI NA RASPOLAGANJE

Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se:
 • građevinska dozvola sa projektom izvedbenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. Zakona o uređenju prostora i građenju;
 • potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta;
 • dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija;
 • saglasnost na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima;
 • izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekta iz člana 60. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju;
 • izvještaj nadzornog organa i
 • energetski certifikat zgrade

Investitor, odnosno vlasnik ili njegov pravni slijednik dužan je da najkasnije na dan tehničkog pregleda komisiji za tehnički pregled dostaviti na uvid sledeću dokumentaciju:

 • građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen;
 • dokaz o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme;
 • dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranja zahtijeva;
 • građevinski dnevnik;
 • građevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vođenja;
 • knjigu inspekcija i
 • ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.

VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA

Tehnički pregled obavlja stručna komisija koju rješenjem formira organ koji je izdao građevinsku dozvolu u roku od tri dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. Nadležni organ može povjeriti tehnički pregled pravnom licu sa licencom za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili za građenje, ukoliko to pravno lice,  odnosno zaposlen u tom pravnom licu, nije obavljalo poslove stručnog nadzora izgradnje objekta ili učestvovalo u njegovom građenju. Lista pravnih lica ili fizičkih lica, kao pojedinačnih članova komisije, utvrđuje se iz reda pravnih i fizičkih lica sa licencama, a na osnovu javnog konkursa  koji organ uprave, nadležan za izdavanje odobrenja za građenje, sprovodi svake dvije godine.

TROŠKOVI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

Troškovi u postupku izdavanja upotrebne dozvole su:
 • Troškovi pribavljanja prednje navedene dokumentacije, propisane pojedinačnim odlukama organa koji izdaju traženu dokumentaciju;
 • Troškovi za vršenje tehničkog pregleda u skladu sa Odlukom o visini naknade za pripremu i pribavljanje dokumentacije u postupcima vezanim za projektovanje, izgradnju i korišćenje objekata (Sl. glasnik opštine Brod”, br. 4/16);
 • Taksa na rješenje propisana Odlukom o opštinskim administrativnim taksama (“Sl. glasnik opštine Brod”, br. 9/18).

Sve naprijed navedene troškove snosi investitor, odnosno vlasnik objekta.

PRIMJENA PROPISA U POSTUPKU IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

U postupku izdavanja upotrebne dozvole od trenutka predaje zahtjeva, pokretanja i vođenja postupka, poduzetih radnji,donošenja rješenja, dostavljanja, rješavanja po žalbi, pa sve do pravosnažnosti rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 13/02,87/07 i 50/10), Zakona o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 40/13) i ostali zakoni, drugi propisi i opšti akti Republike Srpske i opštine Brod.

POSTUPAK IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE

Upotrebna dozvolamože se izdati tek pošto se tehničkim pregledom utvrdi da je objekat, odnosno dio objekta, izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijomna osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, odnosno da je objekat izgrađen u skladu sa tehničkim propisima, standardima i normativima čija je primjena obavezna pri građenju objekata te vrste.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US