Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење, а који се израђује на основу Закона о уређење простора и грађењу, посебних закона и прописа донесених на основу тих закона као и докумената просторног уређења. Као основу за издавање локацијских услова су зонинг план, зонинг план подручја посебне намјене, регулациони план, урбанистички пројекат, план парцелације и стручно мишљење које ради лице које посједује лиценцу за израду докумената просторног уређења.

Захтјев се предаје Ођељењу за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију, путем шалтер сале општине Брод. У поступку издавања локацијских услова, припрему документације и прибављање сагласности надлежних органа (водовод и канализација, водопривреда, енергетика, саобраћај и др.), врши овај орган по службеној дужности.

Водич за издавање локацијских услова

Урбанистичко-технички услови су стручни документ којим се дефинишу услови за изградњу и коришћење објекта и земљишта и зависно од врсте објекта,, дефинишу:

а) намјену објекта,

б) величину и облик парцеле, записник о стању на терену и фото-документацију стања,

ц) минимални обим уређења грађевинског земљишта,

д) послове за обликовање земљишта,

е) потребу израде идејног пројекта и уређење грађевинског земљишта,

ф) обавезе које се морају испоштовани у односу на сусједне објекте,

г) услове заштите животне средине у складу са посебним прописима који уређују ову област,

х) услове за омогућавање слободног приступа лицима са умањеним тјелесним способностима,

и) услове за заштиту од елементарних и других непогодности,

ј) обим и методе неопходних геомеханичких испитивања тлла,

к) услове у вези са заштитом од пожара,

л) нулто стање зрачења за објекте који могу производити зрачења (базне ст. мобил. тел. трафостанице, далеководи и си.),

м) друге елементе и услове битне за објекат, према посебним прописима.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА УЗ ЗАХТЈЕВ

Уз захтјев за издавање локацијских услова инвеститор је обавезан приложити:

• копију катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерена од органа надлежног за послове катастра,

• урбанистичко – техничке услове и стручно мишљење, ако нема спроведбеног документа просторног уређења,

• опис објекта,

• сагласност на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналлна предузећа која управљају инфраструктуром),

• рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обим процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописима и

• идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекат за који према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола.

ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку издавања локацијских услова општински орган управе надлежан за послове урбанизма припрема потребну документацију.

Стручна мишљења, урбанистичко-технички и други услови који нису утврђени одговарајућим плановима и одлуком о њиховом спровођењу, а прописани су законом или прописом донесеним на основу закона, припрема предузеће овлашћено за израду просторно-планске документације. Сагласности Водовода и канализације, Електродистрибуцје, Телекома, Телрада и сагласности за случајеве утврђене другим прописима у зависности од врсте и намјене објекта и услова саме локације (противпожарна сагласности, водопривредне смјернице, смјернице ЈП путева и си.), као и друга упутства и смјернице утврђене законом у поступку припреме документације прибавља по службеној дужности Одељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Стручним мишљењем и урбанистичко-техничким условима утврђује се нарочито:

• грађевинска и регулациона линија,

• нивелационе коте пода приземља зграде у односу на јавни пут,

• услови уређења земљишта, посебно обавезе, начин и услови прикључивања на јавни пут и мрежу инсталација, а ако мрежа инсталација није изграђена – минимални обим уређења грађевинског земљишта који пропише општина,

• коефицијент изграђености, односно однос укупне грађевинске површине зграде према одговарајућој површини грађевинског земљишта, који за стамбену цјелину по правилу не може бити већи од један,

У поступку издавања локацијских услова примјењује се Закон о уређењу простора и грађењу („Сл.гласник РС”, бр.40/13) и Закон о општем управном поступку (СИ. гласник РС”, бр.13/02,87/07  и 50/10), уколико одредбама овог закона није другачије утврђено. Локацијски услови важе до измјене важећег или доношења новог планског акта, а уколико инвеститор не поднесе захтјев за издавање одобрења за грађење у року од годину дана од дана издавања локацијских услова, прије подношења захтјева дужни су затражити увјерење да издати локацијски услови нису промијењени.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US