Темељне порезне категорије:

– Порез на додану вриједност
– Порез на добит
– Порез на доходак
– Порез на имовину
– Доприноси за социјално осигурање које плаћа послодавац и запосленик,
– Трошарине, су посебна врста пореза који се плаћа на неке од  производа попут нафтних деривата, духанских производа, безалкохолних пића, алкохолних пића, пива, вина и каве.

КАТЕГОРИЈЕ ПОРЕЗНИХ СТОПА

Порез на додану вриједност 17% (ФБиХ, РС, БД)
Порез на добит 10% (ФБиХ, РС, БД)
Порез на доходак 10% (ФБиХ, РС, БД)

Порез на додану вриједност (ПДВ)

Јединствена стопа ПДВ-а 17%. Управа за неизравно опорезивање је задужена за прикупљање пореза на додану вриједност и координацију питања фискалне политике у цјелини. Ово тијело је такођер одговорно за прикупљање царина и трошарине на цијелом територију БиХ.

Порез на додану вриједност је свеобухватан порез на потрошњу, а процјењује се на темељу додане вриједности на робу и услуге. То је изравни порез који се примјењује на све пословне активности укључујући производњу и дистрибуцију роба и пружање услуга. ПДВ је потрошачки порез јер укупан износ ПДВ-а не плаћа твртка, већ крајњи потрошач. Оцјењује се као постотак цијене производа или услуга. Износ пореза је видљив у свим фазама, од производње до дистрибуције. Приликом плаћања порезне обвезе, обвезник ће смањити порез на додану вриједност од износа пореза који је већ платио другим порезним обвезницима приликом куповине. То осигурава неутралност пореза без обзира на број укључених трансакција.

Стопа пореза на добит у БиХ
Федерација БиХ – 10%
Република Српска – 10%
Брко Дистрикта – 10%

Добит пренесена из иноземства не опорезује се у БиХ

Добит пренесена из иноземства не опорезује се  ако  претходно подлијеже опорезивању у иноземству.

Начин обрачуна пореза на добит

Добит се брачунава у складу с важећим законима, одузимањем  трошкова од прихода. Порезна основица укључује профит, приходе и капиталну добит, у складу с рачуноводственим прописима. Издаци морају бити у складу с рачуноводственим стандардима.

Стопе пореза на доходак

У ФБиХ – Порез на доходак је 10% од нето плаће (у складу с бруто моделом).

У РС-у – Порез на доходак је 10% од нето плаће (у складу с бруто моделом).

Странци и порези у БиХ

Сви странци с пребивалиштем у Федерацији БиХ и Републици Српској плаћају порез на приходе остварене у календарској години на територији  БиХ. Једнако тако, сви странци који не пребивају у БиХ, али који остварују приходе у Федерацији БиХ и Републици Српској сматрају се порезним обвезницима.

У Брчко Дистрикту, странци се третирају као порезни обвезници, ако бораве на територији Брчко Дистрикта у непрекинутом раздобљу од 183 дана најмање.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US