Овај Одсјек обавља послове и радне задатке који се односе на питања локалног развоја. Прати и процјењује примјенљивост усвојене Стратегије развоја општине. Одсјек припрема Начелнику општине најоптималнија рјешења и врши стручну анализу ефеката за свако подручје посебно и за Стратегију развоја у цјелини, предлаже и припрема процјену приоритета у Стратегији развоја и динамички оперативно поставља рокове за њену реализацију предвиђајући и одређујући носиоце појединих пројеката као основу за њену реализацију уврштавајући је у кварталне, полугодишње и годишње планове рада на развоју општине, односно провођењу усвојене Стратегије, координира рад са начелницима одјељења у Општинској управи и другим органима и организацијама на подрују општине и шире, а који су надлежни за поједина подручја, односно предвиђени или одређени као субјекти – носиоци активности Стратегије развоја општине.

Одсјек врши стручну обраду и процјену понуђених рјешења ангажујући, уз сагласност Начелника општине, по указаној потреби консултанте и консултантске куће за поједина питања и дијелове развојних планова – стратегије развоја општине, учествује и координира активности са начелницима одјељења и другим органима и организацијама на подручју општине на изради елабората за аплицирање за средства ИРБ, међународних институција, донаторских средстава, средства и пројеката невладиних и других организација, предлаже и обезбјеђује конструкцију финансирања појединих пројеката (из Стратегије развоја или других пројеката) и припрема Начелнику општине најповољнија рјешења. Сачињава стручне анализе и информације, извјештаје за потребе Скупштине општине, Начелника општине, Привредни савјет и друга тијела која су организована у циљу сагледавања и предлагања најоптималнијих рјешења за поједине области и општину у цјелини.

Припрема приједлоге и рјешења у правцу стварања повољног привредног амбијента, а у циљу привлачења инвеститора и отварања нових радних мјеста у реалном сектору. Активно учествује у изради годишњих планова рада одјељења у Општинској управи и другим органима и организацијама на подручју општине синхронизујући их и усаглашавајући их са циљевима и роковима утврђеним у Стратегији развоја општине. Током године прати реализацију планова, врши надзор на провођењу, предузима мјере за реализацију и пружа стручну помоћ, извјештава Начелника општине о свим битним питањима и проблемима у реализацији Стратегије развоја.

Везани документи

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US